Om

Om Grundejerforeningen Skovkrogen

I Grundejerforeningen Skovkrogen er der plads til alle medlemmer. Vi er der for at varetage medlemmernes interes-ser og er meget lydhør over for gode ide-er og nye initiativer.


Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme (lokalplan nr. 248).


Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer, i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, herunder pasning og vedligeholdelse af de grønne områder, der er anlagt i forbindelse med udstykningen, ren- og vedligeholdelse, snerydning, glatføregrusning etc. på veje, stier og fællesarealer, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen, dvs. grundens fælles interesser:


  • I forhandlinger med Fredericia Kommune eller anden offentlig myndighed.
  • Ved at tage beslutning om og medvirke til anvendelse af fællesarealer.
  • Ved at udtale sig i byplanmæssige spørgsmål, der vedrører lokalområdet.
  • Ved at sikre vedligeholdelse af veje og fællesarealer og fornøden snerydning.
  • Ved at udtale sig om og bidrage til trafiksikkerheden i lokalområdet.
  • Ved at afholde fællesarrangementer for grundejerne samt deres børn i det omfang, der er interesse herfor


Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.


De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på fællesarealer med derpå værende anlæg.


Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement.


Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.


Bestyrelsen

Formand: Joachim Wind, Skovkrogen 40

Sekretær: Gitte Stryhn, Skovkrogen 63

Kasserer: Tobias Jensen, Skovkrogen 133

Grønne områder: Helle Jacobsen, Skovkrogen 95 & Jens Chr. Hygebjerg, Skovkrogen 16


Suppleant: Jannie Henriksen, Skovkrogen 26


Revisor: Mark Holm, Skovkrogen 14

Revisorsuppleant Carl Thomsen, Skovkrogen 30